Content Image

พ้นจากทุกข์...สู่ความสุขอันนิรันดร์
สถานปฏิบัติธรรม “มูลนิธิสุบินนิมิต”อาคารหนทางแห่ง มรรค ๘ แนวความคิดร่วมสมัย

     ข่าวดี…สำหรับผู้ที่ใฝ่สะสมสร้างเนื้อนาบุญ อาคารปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ผสานศิลปะการออกแบบร่วมสมัยกำลังจะปรากฏขึ้นเร็วๆนี้ สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ย่านไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อประมาณ 2 ไร่ ภายใต้การริเริ่มของ “ท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง” เกจิสายฆราวาสที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นผู้ศึกษาศาสตร์ในระดับแถวหน้าหลายแขนง เพื่อรักษาและสืบทอด พร้อมตอบแทนคืนสังคมด้วยการก่อตั้ง “มูลนิธิสุบินนิมิต” ไว้รองรับพุทธศาสนิกชนที่มาฝึกชำระจิตใจ และร่วมมือกันเพื่อบำเพ็ญตนเป็นสาธารณประโยชน์

     จึงได้สร้างอาคารปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ที่ออกแบบในเชิงอัตลักษณ์ของความร่วมสมัย แฝงศิลปะและแนวคิดในส่วนต่างๆของตัวอาคาร อันจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่เพียบพร้อม ซึ่งจะเปิดให้สายบุญได้มาศึกษา มาปฏิบัติ และมาแบ่งปันสร้างสรรค์ความดีตอบแทนสู่สังคม
  

     1.พ้นทุกข์ : ธรรมะ คือ ธรรมชาติ พระประธาน คือตัวแทนของผู้หลุดพ้นจากทุกข์ เบื้องหลังคือต้นไม้ใหญ่นอกอาคาร ท่ามกลางธรรมชาติ แดด ลม ฝน พายุ…แต่องค์พ้นที่อยู่ในอาคาร ไม่แปดเปื้อน แดด ลมฝนทั้งปวง…แสงลอดลงมาจากหลังคา คือ ดวงตาแห่งธรรม
     2.หลังคาที่เอียงทอดลงมา แนวคิดจากหลังคาทรงไทย ที่โค้งเพื่อ ไล่น้ำออก…เปรียบทิศทางของน้ำฝนบนหลังคาเหมือน กระแสแห่งวัฏฏะสงสาร…ผู้นั่งปฏิบัติธรรมหัวหน้าเข้าหาองค์พระ คือ สวนกระแส เพื่อหลุดพ้น
     3.ประตู เข้าออก หลัก ของอาคาร มี 8 ประตู คือ มรรค 8
     4.ทางเดินเข้าอาคาร เป็นทางตรง และ ระหว่างกลางพร้อมไฟส่องสว่าง = ทางสายกลาง

     พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ศีล 5
4หู 5 ตา เทวานุสติ =พรหมวิหาร+ศีล
ไม่ก็ต้อง วัตรบท 7 ของพระอินทร์

Zone 1 = ทาน
Zone 2 = ศีล+ธรรม+สมาธิ
Zone 3 = สมาธิ+สัมมาสติ+ ปัญญา

Zone 1 ห้องรับประทานอาหาร ลาภ เมตตา มหานิยม เป็นที่รักห้องแห่งการแบ่งปัน…
Zone 2 ศรัทธา มีศีล บารมี เทพ…จิตเป็นสมาธิ อธิฐาน อะไรก็สำเร็จ

แม่ครูฟ้าใสปล่อยปลา

(ใต้ภาพ : คุณครูฟ้าใส ผู้ที่คอยต้อนรับญาติธรรมทั้งหลายที่มายังสถานที่แห่งนี้…)

kmh1999